RAMADHAN KAREEM

Click here to edit title

Click here to

edit subtitle

PENGETAHUAN

MANUSIA JANGAN HILANG KEISTIMEWAANNYA

Posted by ustazwahid on July 18, 2013 at 3:55 AM Comments comments (15341)

Seluruh khalayak mengetahui dan menyedari bahawa manusia adalah makhluk terhebat yang diciptakan oleh Allah. Kehebatan manusia dari sudut jasad dan rohani serta keupayaan akal untuk berfikir menjadikan keistimewaan yang tiada tandingan di atas mukabumi Allah swt.

 

Kemajuan dunia dan perkembangan tamadunnya tidak boleh dipisahkan daripada peranan makhluk manusia sebagai agen yang membawa perubahan demi perubahan. Saban hari perkembangan ini terus rancak dan memperlihatan ragam manusia semakin berbagai dalam semua sudut merangkumi politik,ekonomi,kemasyarakatan dan sebagainya.

 

Melihat keistimewaan manusia dari sudut ciptaan semata mata tanpa ditunjangkan siapakah pencipta manusia adalah satu kegagalan memaknakan keistimewaan manusia. Sebagai makhluk yang penuh keistimewaan diciptakan Allah swt, manusia tidak boleh lari dari pertanggungjawapan sebagai hamba kepada Tuhannya. Darjat yang paling mulia di sisi Allah bagi seseorang manusia ialah apabila diakui oleh Allah seseorang itu sebagai hamba sebagaimana Allah mengakui Rasullullah saw sebagai hambaNya menerusi firmannya :

 

Maksudnya:

 

Maha Suci Allah, yang Telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang Telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

 

(Al Isra’ : 1)

 

Manusia sebagai pemegang tugas khalifah dibebankan oleh Allah dengan taklifat (pertanggungjawapan). Taklifat yang ditugaskan oleh Allah kepada hambanya adalah sebagai medan untuk menguji samaada seseorang manusia itu akan berpihak kepada kebenaran atau kebatilan.Allah mengingatkan perkara ini menerusi firmannya yang bermaksud :

 

“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami Telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? Dan Sesungguhnya kami Telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan Sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta.

 

( Al Ankabut : 2-3)

 

Justeru manusia perlu mengetahui dan memahami  bahawa

 

Kita merupakan makhluk yang mempunyai tugas tugas yang difardhukanKita juga merupakan makhluk yang mempunyai keinginan dan keinginan kita telah ditetapkan.Manusia Dan Tugas Yang difahdhukan

 

Allah memilih makhluk bernama manusia untuk memikul amanah sebagai  khalifah. Melunaskan tanggungjawab khalifah ialah dengan mempastikan diri manusia itu berpegang dengan agama yang disyariatkan oleh Allah. Kerangka agama yang terdiri daripada Iman, Islam dan Ihsan adalah teras teras utama yang wajib dimiliki oleh setiap manusia tanpa mengira ras,bangsa, keturunan ,warna kulit dan sempadan geografi.

 

Satu hakikat yang perlu difahamkan kepada seluruh manusia bahawa berada dalam Iman yang soheh adalah wajib, menganuti Islam yang syumul adalah wajib dan menghayati ketaatan dengan balutan Ihsan adalah wajib. Islam bukan satu agama yang boleh dipilih pilih. Ambil jika suka ditinggal jika membencinya.Islam mesti dianuti dan disampaikan kepada seluruh manusia seperti seruan Allah swt menerusi firmanNya yang bermaksud :

 

“  Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”

 

(Al baqarah : 208)

 

Tugas dan taklifat yang telah diperintahkan oleh Allah kepada manusia adalah tugas berbentuk fahdu.Ianya diturunkan menerusi wahyu dan menuntut manusia menunaikannya dengan syarat syarat yang telah ditentukan. Tugas seperti tuntutan Solat, puasa ,haji, zakat dan termasuk perkara berkaitan pengurusan kehidupan di dunia ini adalah perkara yang terangkum dalam tugas yang difardhukan oleh Allah kepada manusia.Bahkan tiada satupun urusan manusia di dunia ini yang boleh dipisahkan dengan arahan dan tugasan yang ditentukan Allah.

 

Manusia dan Keinginan

 

Sebagai manusia yang dibekalkan Allah dengan akal dan nafsu,manusia mempunyai naluri keinginan dan kehendak. Allah mengatur manusia supaya menyelaraskan kehendak menurut panduan yang ditetapkan Allah swt. Perumpamaan mudah yang boleh kita perhatikan ialah keinginan manusia untuk makan, Allah membenarkan manusia untuk makan tetapi mestilah makan dengan meraikan ketetapan Alllah swt misalnya makanan yang hendak dimakan mesti halal, bukan dicuri, bukan dari sumber yang ditegah dan bukan yang membawa mudharat kepada akal dan jasad.

 

Sememangnya keinginan dan kehendak manusia itu luas dan sukar dikawal namun Allah swt mengetahui kemampuan hambanya. Mematuhi ketetapan Allah adalah satu perjuangan dan amat dituntut, balasan pahala akan diganjari yang yang memetuhi ketetapan dan balasan dosa yang yang melanggar sempadan ketetapan Allah swt. Allah tidak akan memberati hambaNya dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh hambaNya.

 

Firman Allah swt yang bermaksud :

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”

(Al baqarah : 286 )

 

 

Sebagai manusia yang dikurniakan kepintaran dan kecerdikan seharusnya kita berfikir agar tidak mensia siakan keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah swt. Ingatlah Allah memberi kita pilihan sama ada ingin melalui jalan bahagia atau menempah jalan kehancuran. Usah kita cemari keistimewaan manusia dengan memilih jalan maksiat dan pendustaan. Allah mengingatkan menerusi firmanNya :

 

Maksudnya :

 

”Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.”

 

( As syams : 7-10)

 

 

Ingatlah lorong hidayah itu kurniaan yang cukup berharga, dambakanlah ianya tanpa uzur pohonlah kepada Allah selalu agar kita sentiasa istiqomah di jalannya dan rayulah selalu agar kita tidak diberati oleh beban yang tak mampu kita lunaskan.

 

Firman Allah swt yang bermaksud :

 

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

 

Al Baqarah :286

 

 

Mohon Ampunan Allah

ABD WAHID ZAINOL ABIDIN

 

MANUSIA UNDANG UNDANG DAN PERATURAN

Posted by ustazwahid on July 16, 2013 at 1:35 AM Comments comments (106)

Penciptaan Manusia sebagai khalifah di atas mukabumi adalah rencanaAllah yang tidak didorongi nasihat dan tunjuk ajar dari sesiapa dan dari manamana pihak. Allah sebagai penguasa tunggal dan pencipta alam sejagat memilihmanusia untuk mengimarah muka bumi ini dengan kretiria kreatiria yangdisediakan pada diri manusia itu. Allah merakamkan kesangsian Malaikat terhadappenciptaan makhluk bergelar manusia ini menerusi FirmanNya:

Yang bermaksud

Ingatlah ketika Tuhanmuberfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikanseorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkauhendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakanpadanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujiEngkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Akumengetahui apa yang tidak kamu ketahui." ( Al Baqarah : 30)

Allah menegaskan perkiraanmakhluk terhadap apa yang akan diciptakan oleh Allah dan apa yang telahdiciptakan tidak dapat melepasai perkiraan Ilmu Allah yang maha luas dan mahatinggi. Kesangsian Malaikat dalam penciptaan Adam dan manusia seluruhnyadisangkal oleh Allah dengan penegasan “ sesungguhnya Aku mengetahui apa yangkamu tidak ketahui”

Allah mengatur kehidupanmanusia dengan menganugerahkan kepada manusia nikmat yang besar iaitu panduanberupa undang undang dan ketetapan , landasan untuk manusia mengemudi kehidupansebagai khalifah.Peristiwa Adam a.s (Abal Basyar) dan Hawa (Ummulbasyar) yang diturunkan dari syurga ke bumi kerana memakan buah terlarangangkara hasutan Iblis adalah perencanaan Allah mengajar manusia tentangperaturan dan undang undang.

Sebagai makhluk kepatuhankepada undang undang Allah adalah tuntutan. Pengabaian,penentangan, cuai dan ingkarterhadap undang undang mengakibatkan kemurkaan Allah swt. Peristiwa inimenyaksikan satu kronologi, implikasi berpaling dari undang undang danperaturan Allah akan merubah satu suasana kepada suasana yang lain.Kenikmatandi syurga beralih kepada kehidupan dunia yang penuh pancaroba.

Allah menyebut puncapengusiran Adam dan Hawa menerusi FirmanNya yang bermaksud :

“Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengantipu daya. tatkala keduanya Telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagikeduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daunsurga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku Telah melarangkamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnyasyaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua? (" Al A’araf :22)

Menerusi kisah ini sebagai manusia yang dipilih menjadi khalifahperlu berwaspada bahawa pelanggaran dan kecuaian manusia terhadap undang undangdan peraturan mengakibatkan manusia terusir dari Syurga. Sebab musabab danperistiwa yang berlaku adalah rencana Allah memuliakan manusia sebagai makhkukterpilih mengimarah mukabumi. Jika berpunca dari undang undang dan ketetapanAllah manusia keluar dari syurga perlu diingatkan dengan undang undang danperaturan Allah juga manusia akan kembali menghuni Syurga.

 

UNDANG UNDANG &PERATURAN ADALAH NIKMAT

Manusia sebagai makhluktidak dapat mengurus dirinya sendiri. Makhluk bersifat lemah dan serbakekurangan. Kejahilan makhluk mengurus dirinya sendiri tanpa tunjuk ajar akanmengakibatkan kepincangan dan kerosakan. Justeru Allah yang bersifat mahapengasih dan penyayang kepada hambaNya tidak membiarkan hambaNYa bersendirianmencari Arah dan menjalani kehidupan. Allah mengutuskan rasul yang membawasyariat untuk membimbing manusia. Syariat yang dibawa oleh Rasul itu adalahundang undang dan peraturan.

Pengutusan Rasul danmembilbing manusia dengan syariat adalah nikmat yang tiada tolok bandingnya.Firman Allah swt :

Yang bermaksud:

Sebagaimana (Kami Telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu) kamiTelah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kamikepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab danAl-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. ( Al Baqarah : 151)

 

Realiti menyaksikan dalam kehidupan manusia tidak semua manusiamengecapi nikmat yang amat berharga ini. Walaupun manusia saban hari melaluikronologi perkembangan tamadun yang manakjubkan namun kegagalan mengecapinikmat berharga ini adalah satu kerugian yang amat besar.

Allah memerintahkan kita menerusi syariatnya untuk menunaikan solatlima waktu sehari semalam. Ketika menunaikan solat antara bacaan yangdiwajibkan ialah surah Al Fatihah. Menerusi surah ini ungkapan dan doa yangsaban hari kita panjatkan ialah:

Maksudnya :

Tunjukilah kami jalan yang lurus, ( Al Fatihah :6)

 

Jalan yang lurus ialah jalan yang berpandukan undang undang dansyariatnya. Mereka yang berada pada landasan yang lurus adalah mereka yangsecara sedar menerima pakai undang undang Allah dan peraturannya.Mereka inilahyang sedang mengecapi nikmat kurnia yang hebat ini.

Allah menjelaskan golongan yang mendapat nikmat ini dan sepatutnyamenjadi idola ikutan seluruh khalayak manusia menerusi firmanNya :

Yang Bermaksud :

Dan barangsiapa yang mentaati Allah danRasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahinikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin(ialah: orang-orangyang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran rasu)l, orang-orang yang mati syahid, danorang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya. ( An Nisa’ :69)

MEMATUHI UNDANG UNDANG & PERATURANADALAH PEJUANGAN

Berada dalam kepatuhan undang undang danperaturan adalah perkara yang tidak digemari oleh manusia penentang. Merekayang salah tilikan kepada ketuhanan Allah merasakan dunia milik mutlak merekasepenuhnya.

Justeru itu Rasullullah (saw) diutusuntuk membimbing manusia dari menjadi penentang kepada mencintai undang undangdan peraturan Allah. Dunia sebelum nabi diutuskan menyaksikan segala sudutberada dalam kepincangan. Kepincangan yang berlaku bukan sahaja di sekitar“Jazirah Arabiah”(semenanjung tanah Arab) dan Mekah sahaja tetapi melata disegenap penjuru dunia. Kebejatan dalam empayar Rom dan Parsi, kebobrokan dibenua India, China dan lainnya berhajat kepada panduan dan bimbingansehinggalah pengutusan Rasullulah saw memancar sirna menerang dunia darikegelapan kepada cahaya.

Soalannya: Apakah proses membentukmanusia untuk patuh dan taat terhasil sekelip mata sahaja? Sejarah menyaksikangetir, susah dan payah serta penderitaan yang dilalui adalah bayaran untukmenyaksikan sebuah ketaatan dan kepatuhan terjelma.

Muslim yang sedar dan benar perlumeletakkan diri dalam reality perjuangan mengalas tugas dan amanah tinggalanRasul bagi menjamin agenda kepatuhan dan ketaatan ini bersambung sehingga Allahmewarisi dunia ini. Bukan mudah membimbing manusia untuk mematuhi setiap inciperaturan dan ketetapan Allah. Kita bakal berhadapan dengan penentangan danresiko. Namun muslim yang bulat “iktikadnya” tidak akan memperdulikan segalamacam andaian dan akan terus mara meletakkan agenda seruan kepada kepatuhan danketaatan sebagai keutamaan dalam hidupnya. Agenda perjuangan ini sudah memahamitentang resiko dan kepayahan yang dijelaskan oleh Allah swt menerusi firmanNya:

Yang Bermaksud :

Kalau yang kamu serukan kepada mereka itukeuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh,Pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasaoleh mereka.

(At Taubah : 42)

Generasi Awal Al Quran yang dibentuk olehRasullullah adalah generasi patuh dan taat yang tiada tandingan. Lihat sahajabagaimana kronologi pengharaman arak yang lansung tidak dibantah oleh generasisahabat menyaksikan bumi madinah dibanjiri takungan dan aliran arak yangdisimbah oleh sahabat sahabat lantaran mentaati undang undang dan peraturanlangit telah menerobos dalam benak keyakinan dan iktikad mereka. Jadilah merekagenerasi “Kami dengar dan kami patuh”.

Sebuah hadith yang diriwayatkan olehSafiyyah Binti Syaibah berkata : Maksudnya:

“ Tatkala kami berada di sisi Aisyah(r.a) kami menyebut nyebut tentang kemuliaan wanita Quraisy, lantaran Aisyah(r.a) berkata :”Memang wanita Quraisy itu mulia. Demi Allah sesungguhnya akutidak pernah melihat yang lebih mulia selain dari wanita Ansar. Merekalah yangmembenarkan (menerima tanpa soal) kitab Allahdan mereka lebih beriman kepadaapa yang diturunkan kepada mereka. Semasa turunnya surah An Nur: “ Danhendaklah mereka menutup kain tudung ke dada mereka” An Nur :31). “Kaum lelakimereka kembali dan membacakan kepada isteri isterinya, saudara perempuannya danseluruh kaum kerabatnya,tidak seorang pun dari mereka membantah lantas terusbangun mengambil pakaian mereka yang sedang disulamlalu berselubung dengannya.Ini menunjukkan betapa mereka membenarkan dan beriman dengan apa yang telahditurunkan oleh Allah dari kitan-Nya. Maka jadilah mereka di belakangRasullulah (saw) berselubung kelihatan seperti ada burung burung gagak hinggapdi atas kepala mereka”

(Riwayat Abu Daud)

Jadilah manusia yang patuh dengan ketetapan undang undang danperaturan Allah walaupan ianya berlawanan dengan kehendak dan keinginan naluri.Payah yang kita tempuh dan ,kenikmatan yang terpaksa ditangguh di dunia bakalAllah ganti dengan kenikmatan yang tiada tara di negeri akhirat yang kekalabadi. Ingatlah sesungguhnya dunia itu syurga bagi orang orang kafir dan nerakabagi orang mukmin.

 

MEMOHON AMPUN TUHANNYA

ABDWAHID ZAINOL ABIDIN

 

KHUTBAH HARIRAYA AIDILFITRI PRESIDEN PAS

Posted by ustazwahid on August 18, 2012 at 12:55 AM Comments comments (9)

Untuk mendapatkan teks khutbah sila ke link berikut.....

TAZKIRAH

Posted by ustazwahid on July 23, 2012 at 4:40 AM Comments comments (4)

Firman Allah swt yang bermaksud:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (Al Baqarah : 183)

Puasa dari sudur bahasa membawa maksud menahan daripada sesuatu manakala dari sudut syarak puasa bermaksud ;Menahan diri daripada perkara perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat.

Puasa Ramadhan disyariatkan pada bulan Syaaban tahun ke dua Hijrah. Sebelum itu tidak pernah disyariatkan puasa ramadhan.Bagi umat sebelum itu dan ahli kitab di zaman Nabi mereka mengetahui pensyariatan puasa seperti disebit oleh Allah dalam ayat di atas. Persamaan di antara umat ini dengan umat terdahulu ialah puasa disyariatkan.

Hukum Meninggalkan Puasa

Puasa Ramadhan adalah salah satu daripada rukun Islam dan termasuk kefardhuan yang diketahui agama secara dharuri (mudah ;tanpa melalui pembuktian dan dalil),maka orang yang mengingkari kefardhuannya adalah kafir dan dia hendaklah diperlakukan sepertimana diperlakukan terhadap orang murtad. Dia hendaklah diminta bertaubat;sekiranya dia bertaubat ,taubatnya diterima. Seandainya dia enggan bertaubat dia hendaklah dibunuh sebagai melaksanakan hukum hudud bagi kesalahan murtad.

Bagi mereka yang meninggalkan puasa tanpa keuzuran dan dia tidak mengingkari syariat puasa seperti dia mengungkapkan “ saya tahu puasa wajib tetapi saya tak mahu berpuasa” mereka ini hukumnya fasik dan tidak kafir. Pemerintah wajib menahan mereka (mengurung) dan menghalangnya daripada makan dan minum pada waktu siang supaya puasa terlaksana padanya.

Puasa adalah iman dan Ketaatan

Mematuhi syariat puasa adalah sebagai pelaksanaan tuntutan keimanan kepada Allah swt. Puasa yang mengakibatkan keletihan, kepanasan, lapar dahaga dan segala jenis kekangan nafsu dilaksanakan penuh sabar hanya oleh hamba hamba Allah yang mengerti kaitannya dengan Iman dan ketaatan.

Allah swt mengaitkan tuntutan puasa kepada setiap mukmin dalam firmannya ;surah Al Baqarah ayat 183 dengan ikatan “laallakum tattaqun” (mudah mudahan kamu bertakwa) menunjukan puasa mukmin yang tulus dan berobjektifkan keredhaan Allah akan melahirkan hamba yang bertakwa. Puasa bukan sekadar adat yang diwarisi zaman berzaman sebaliknya puasa diwajibkan kepada mereka yang meletakkan Allah sebagai “Ilah” (tuhan) yang wajib disembah dan mereka yang mengakui diri adalah hamba. Nilai kehambaan ini akan luput seandainya puasa di anggap sebagai amalan tradisi untuk memenuhi jadual harian atau tahunan. Kesediaan mukmin mematuhi syariat ini dengan penuh keinsafan adalah menifestasi iman yang sebenar berbanding sesetengah daripada mereka berpuasa bagaikan terpaksa atau sekadar mencari cari keistimewaan tertentu sahaja tanpa memahami tuntutan keimanan dan kepatuhan kepada syariat sebagai objektif utama.

Puasa adalah Perjuangan

Menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa adalah adalah rukun puasa yang difahami oleh semua mukmin yang berpuasa. Mukmin yang sedar tidak akan menahan larangan larangan Allah hanya diwaktu berpuasa sahaja, mereka akan melaksanakan tuntutan mengekang nafsu jahat ini sepanjang masa selama mereka ingin menjadi hamba Allah. Perjuangan menahan serakah nafsu semasa berpuasa mengimplikasikan jiwa mukmin yang ampuh untuk membasmi segala macam pencabulan hak hak Allah sebagai tuhan dan hak hak sesame manusia.

Semasa berpuasa mukmin dilarang makan dan minum di siang hari tetapi dibenarkan makan dan minum di malam hari. Mukmin yang sedar sentiasa memikirkan perjuangan mereka menahan makan dan minum di siang hari mengambil masa belasan jan mestilah dilaksana secara istiqomah sehinggalah di waktu malam mereka makan dan minum semula kerana tiada halangan lagi.Implikasi perjuangan ini sepatutnya diaplikasikan dalam kehidupan;ada masa dan keadaan makan dan minum ditegah dan ada masa dan keadaan ianya tidak ditegah. Islam menegah makan dan minum pada barang yang bukan milik kita, barang yang dicuri, barang rasuah, peras ugut dan apa sahaja sumber yang tidak halal tetapi Islam tidak menegah seandainya apa yang kita makan dan minum adalah diperolehi secara halal.

Mukmin yang sedar juga akar sentiasa memperkukuhkan jatidiri agar membentengi nafsu serakahnya. Semasa berpuasa nafsu syahwat ditegah dengan larangan bersetubuh di siang hari walaupun bersama isteri. Hal ini sepatutnya menginsafkan mukmin yang sedar di atas syariat ini. Kepatuhan kepada syariat ini adalah perjuangan. Persoalannya kenapa ramai manusia boleh berpuasa dan menahan syahwatnya tetapi ramai individu yang mengaku mukmin sewenang wenangnya menuruti nafsu menentang ketetapan dan syariat Allah.Isu penutupan pusat hiburan sepanjang bulan puasa misalnya adalah medan untuk mengajar umat islam agar tidak terus terpesona dengan unsur melalaikan ini namun isu ini seolah olah ditentang pula oleh mereka yang mengaku beragama Islam.

Perjuangan melaksanakan Islam secara menyeluruh dalam diri mukmin dapat dididik dan ditarbiah melalui puasa.Perjuangan memertabatkan Islam bukan cakap cakap kosong tetapi perlakuan secara praktikal. Mereka yang berbicara erti telus semestinya berkelakuan telus. Kumpulan yang ingin berbicara soal kebajikan dan berkebajikan seharusnya mempraktikkan kebajikan dan berkebajikan.Begitulah juga apabila berbicara soal demokrasi mestilah hak demokrasi itu dipraktikkan bukan dicengkam dan di tambat dengan segala macam ancaman.

Sebagai contoh mudah untuk kita perhatikan ialah menginstitusikan masjid dan surau.Walaupun rata rata kita sedar akan tuntutan mengimarahkan masjid dan surau dan ramai cerdik pandai hinggalah kerakyat bawahan berbicara soal ini dengan begitu lantang namun persoalan yang perlu dijawab bagaimana praktiknya.Alhamdulillah kita di Selangor setahun dua ini dapat menyaksikan bagaimana institusi masjid dan surau disemarakkan. Ini menampakkan kefahaman masyarakat kepada tuntutan ini terutama pada bulan Ramadhan.Budaya ilmu sudah dapat dijelmakan dan telah membuka minda masyarakat untuk menerobos kegelapan agar sirna cahaya dan menyuluh jalan kelam menjadi terang. Semoga seluruh khalayak dapat mengambil kesempatan dengan hadirnya Ramadhan untuk bermuhasabah dan menilai diri untuk menjadi hamba Allah yang taat berbekalkan panduan dan petunjuknya.

Firmah Allah swt yang bermaksud ;

185. (beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). (Al baqarah : 185)