RAMADHAN KAREEM

Click here to edit title

Click here to

edit subtitle

PENGETAHUAN

MANUSIA UNDANG UNDANG DAN PERATURAN

Posted by ustazwahid on July 16, 2013 at 1:35 AM

Penciptaan Manusia sebagai khalifah di atas mukabumi adalah rencanaAllah yang tidak didorongi nasihat dan tunjuk ajar dari sesiapa dan dari manamana pihak. Allah sebagai penguasa tunggal dan pencipta alam sejagat memilihmanusia untuk mengimarah muka bumi ini dengan kretiria kreatiria yangdisediakan pada diri manusia itu. Allah merakamkan kesangsian Malaikat terhadappenciptaan makhluk bergelar manusia ini menerusi FirmanNya:

Yang bermaksud

Ingatlah ketika Tuhanmuberfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikanseorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkauhendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakanpadanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujiEngkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Akumengetahui apa yang tidak kamu ketahui." ( Al Baqarah : 30)

Allah menegaskan perkiraanmakhluk terhadap apa yang akan diciptakan oleh Allah dan apa yang telahdiciptakan tidak dapat melepasai perkiraan Ilmu Allah yang maha luas dan mahatinggi. Kesangsian Malaikat dalam penciptaan Adam dan manusia seluruhnyadisangkal oleh Allah dengan penegasan “ sesungguhnya Aku mengetahui apa yangkamu tidak ketahui”

Allah mengatur kehidupanmanusia dengan menganugerahkan kepada manusia nikmat yang besar iaitu panduanberupa undang undang dan ketetapan , landasan untuk manusia mengemudi kehidupansebagai khalifah.Peristiwa Adam a.s (Abal Basyar) dan Hawa (Ummulbasyar) yang diturunkan dari syurga ke bumi kerana memakan buah terlarangangkara hasutan Iblis adalah perencanaan Allah mengajar manusia tentangperaturan dan undang undang.

Sebagai makhluk kepatuhankepada undang undang Allah adalah tuntutan. Pengabaian,penentangan, cuai dan ingkarterhadap undang undang mengakibatkan kemurkaan Allah swt. Peristiwa inimenyaksikan satu kronologi, implikasi berpaling dari undang undang danperaturan Allah akan merubah satu suasana kepada suasana yang lain.Kenikmatandi syurga beralih kepada kehidupan dunia yang penuh pancaroba.

Allah menyebut puncapengusiran Adam dan Hawa menerusi FirmanNya yang bermaksud :

“Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengantipu daya. tatkala keduanya Telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagikeduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daunsurga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku Telah melarangkamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnyasyaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua? (" Al A’araf :22)

Menerusi kisah ini sebagai manusia yang dipilih menjadi khalifahperlu berwaspada bahawa pelanggaran dan kecuaian manusia terhadap undang undangdan peraturan mengakibatkan manusia terusir dari Syurga. Sebab musabab danperistiwa yang berlaku adalah rencana Allah memuliakan manusia sebagai makhkukterpilih mengimarah mukabumi. Jika berpunca dari undang undang dan ketetapanAllah manusia keluar dari syurga perlu diingatkan dengan undang undang danperaturan Allah juga manusia akan kembali menghuni Syurga.

 

UNDANG UNDANG &PERATURAN ADALAH NIKMAT

Manusia sebagai makhluktidak dapat mengurus dirinya sendiri. Makhluk bersifat lemah dan serbakekurangan. Kejahilan makhluk mengurus dirinya sendiri tanpa tunjuk ajar akanmengakibatkan kepincangan dan kerosakan. Justeru Allah yang bersifat mahapengasih dan penyayang kepada hambaNya tidak membiarkan hambaNYa bersendirianmencari Arah dan menjalani kehidupan. Allah mengutuskan rasul yang membawasyariat untuk membimbing manusia. Syariat yang dibawa oleh Rasul itu adalahundang undang dan peraturan.

Pengutusan Rasul danmembilbing manusia dengan syariat adalah nikmat yang tiada tolok bandingnya.Firman Allah swt :

Yang bermaksud:

Sebagaimana (Kami Telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu) kamiTelah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kamikepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab danAl-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. ( Al Baqarah : 151)

 

Realiti menyaksikan dalam kehidupan manusia tidak semua manusiamengecapi nikmat yang amat berharga ini. Walaupun manusia saban hari melaluikronologi perkembangan tamadun yang manakjubkan namun kegagalan mengecapinikmat berharga ini adalah satu kerugian yang amat besar.

Allah memerintahkan kita menerusi syariatnya untuk menunaikan solatlima waktu sehari semalam. Ketika menunaikan solat antara bacaan yangdiwajibkan ialah surah Al Fatihah. Menerusi surah ini ungkapan dan doa yangsaban hari kita panjatkan ialah:

Maksudnya :

Tunjukilah kami jalan yang lurus, ( Al Fatihah :6)

 

Jalan yang lurus ialah jalan yang berpandukan undang undang dansyariatnya. Mereka yang berada pada landasan yang lurus adalah mereka yangsecara sedar menerima pakai undang undang Allah dan peraturannya.Mereka inilahyang sedang mengecapi nikmat kurnia yang hebat ini.

Allah menjelaskan golongan yang mendapat nikmat ini dan sepatutnyamenjadi idola ikutan seluruh khalayak manusia menerusi firmanNya :

Yang Bermaksud :

Dan barangsiapa yang mentaati Allah danRasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahinikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin(ialah: orang-orangyang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran rasu)l, orang-orang yang mati syahid, danorang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya. ( An Nisa’ :69)

MEMATUHI UNDANG UNDANG & PERATURANADALAH PEJUANGAN

Berada dalam kepatuhan undang undang danperaturan adalah perkara yang tidak digemari oleh manusia penentang. Merekayang salah tilikan kepada ketuhanan Allah merasakan dunia milik mutlak merekasepenuhnya.

Justeru itu Rasullullah (saw) diutusuntuk membimbing manusia dari menjadi penentang kepada mencintai undang undangdan peraturan Allah. Dunia sebelum nabi diutuskan menyaksikan segala sudutberada dalam kepincangan. Kepincangan yang berlaku bukan sahaja di sekitar“Jazirah Arabiah”(semenanjung tanah Arab) dan Mekah sahaja tetapi melata disegenap penjuru dunia. Kebejatan dalam empayar Rom dan Parsi, kebobrokan dibenua India, China dan lainnya berhajat kepada panduan dan bimbingansehinggalah pengutusan Rasullulah saw memancar sirna menerang dunia darikegelapan kepada cahaya.

Soalannya: Apakah proses membentukmanusia untuk patuh dan taat terhasil sekelip mata sahaja? Sejarah menyaksikangetir, susah dan payah serta penderitaan yang dilalui adalah bayaran untukmenyaksikan sebuah ketaatan dan kepatuhan terjelma.

Muslim yang sedar dan benar perlumeletakkan diri dalam reality perjuangan mengalas tugas dan amanah tinggalanRasul bagi menjamin agenda kepatuhan dan ketaatan ini bersambung sehingga Allahmewarisi dunia ini. Bukan mudah membimbing manusia untuk mematuhi setiap inciperaturan dan ketetapan Allah. Kita bakal berhadapan dengan penentangan danresiko. Namun muslim yang bulat “iktikadnya” tidak akan memperdulikan segalamacam andaian dan akan terus mara meletakkan agenda seruan kepada kepatuhan danketaatan sebagai keutamaan dalam hidupnya. Agenda perjuangan ini sudah memahamitentang resiko dan kepayahan yang dijelaskan oleh Allah swt menerusi firmanNya:

Yang Bermaksud :

Kalau yang kamu serukan kepada mereka itukeuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh,Pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasaoleh mereka.

(At Taubah : 42)

Generasi Awal Al Quran yang dibentuk olehRasullullah adalah generasi patuh dan taat yang tiada tandingan. Lihat sahajabagaimana kronologi pengharaman arak yang lansung tidak dibantah oleh generasisahabat menyaksikan bumi madinah dibanjiri takungan dan aliran arak yangdisimbah oleh sahabat sahabat lantaran mentaati undang undang dan peraturanlangit telah menerobos dalam benak keyakinan dan iktikad mereka. Jadilah merekagenerasi “Kami dengar dan kami patuh”.

Sebuah hadith yang diriwayatkan olehSafiyyah Binti Syaibah berkata : Maksudnya:

“ Tatkala kami berada di sisi Aisyah(r.a) kami menyebut nyebut tentang kemuliaan wanita Quraisy, lantaran Aisyah(r.a) berkata :”Memang wanita Quraisy itu mulia. Demi Allah sesungguhnya akutidak pernah melihat yang lebih mulia selain dari wanita Ansar. Merekalah yangmembenarkan (menerima tanpa soal) kitab Allahdan mereka lebih beriman kepadaapa yang diturunkan kepada mereka. Semasa turunnya surah An Nur: “ Danhendaklah mereka menutup kain tudung ke dada mereka” An Nur :31). “Kaum lelakimereka kembali dan membacakan kepada isteri isterinya, saudara perempuannya danseluruh kaum kerabatnya,tidak seorang pun dari mereka membantah lantas terusbangun mengambil pakaian mereka yang sedang disulamlalu berselubung dengannya.Ini menunjukkan betapa mereka membenarkan dan beriman dengan apa yang telahditurunkan oleh Allah dari kitan-Nya. Maka jadilah mereka di belakangRasullulah (saw) berselubung kelihatan seperti ada burung burung gagak hinggapdi atas kepala mereka”

(Riwayat Abu Daud)

Jadilah manusia yang patuh dengan ketetapan undang undang danperaturan Allah walaupan ianya berlawanan dengan kehendak dan keinginan naluri.Payah yang kita tempuh dan ,kenikmatan yang terpaksa ditangguh di dunia bakalAllah ganti dengan kenikmatan yang tiada tara di negeri akhirat yang kekalabadi. Ingatlah sesungguhnya dunia itu syurga bagi orang orang kafir dan nerakabagi orang mukmin.

 

MEMOHON AMPUN TUHANNYA

ABDWAHID ZAINOL ABIDIN

 

Categories: ARTIKEL

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

106 Comments

Reply unapherne
11:22 PM on December 10, 2020 
discount cialis online anneseeHix buy cialis usa mobTrese Fake Birth Control Pills For Sale
Reply unapherne
7:44 PM on March 28, 2021 
https://fcialisj.com/ - cialis online india
Reply unapherne
10:26 AM on May 1, 2021 
cheap cialis online
Reply uniosus
4:31 AM on May 25, 2021 
generic cialis no prescription
Reply uniosus
3:32 PM on June 11, 2021 
cheap cialis no prescription
Reply uniosus
6:46 AM on June 24, 2021 
cheap online nolvadex
Reply uniosus
1:23 AM on July 6, 2021 
kamagra primobolan
Reply viotnzdj
6:44 AM on January 6, 2022 
side effects of tadalafil tadalafil liquid
Reply viotqsww
4:21 PM on January 9, 2022 
side effects for tadalafil where to buy cialis without prescription
Reply cialis without prescription
11:15 AM on January 31, 2022 
cheap cialis pills for sale tadalafil without a doctor prescription
Reply viotqzlq
10:59 AM on February 3, 2022 
cialis cost generic tadalafil from uk
Reply tadalafil without a doctor prescription
10:41 AM on February 11, 2022 
tadalafil online https://nextadalafil.com/
Reply viotrhto
2:47 AM on February 23, 2022 
what is tadalafil https://nextadalafil.com/
Reply cost of cialis
6:40 PM on February 25, 2022 
buy tadalafil tadalafil cost walmart
Reply generic cialis
3:11 AM on March 6, 2022 
https://nextadalafil.com/ tadalafil cialis
Reply viotwryf
9:48 AM on March 17, 2022 
where to buy cialis without prescription buy cialis pills
Reply cialis 20mg
6:30 PM on March 25, 2022 
tadalafil cost walmart tadalafil generic
Reply Crnnjeots
4:46 PM on April 9, 2022 
female viagra pill buy viagra on line viagra pill sublingual viagra
Reply Nndendaddy
10:47 AM on May 4, 2022 
best way to take levitra levitra prices https://xclevitradb.com/
Reply ubbnxyyc
1:27 AM on May 10, 2022 
order modafinil 100mg sale provigil pill modafinil 200mg sale